Obchodní podmínky

Podmínky užití obchodní společnosti IVITERA a.s., IČ: 28186575, se sídlem Praha 6, Kafkova 16, PSČ 160 00, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12635 (dále jen „IVITERA“) pro přístup a užití webových stránek www.slevokurzy.cz (dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. IVITERA provozuje a spravuje portál hromadného nakupování na internetové stránce www.slevokurzy.cz (dále jen „Portál Slevokurzy.cz“). IVITERA pronajímá Portál Slevokurzy.cz a související služby jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu Slevokurzy.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Slevokurzy.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál Slevokurzy.cz, a dalším používání Portálu Slevokurzy.cz, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na Portál Slevokurzy.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. IVITERA může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. IVITERA informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu Slevokurzy.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Slevokurzy.cz.

II. Použití Portálu 2. Slevokurzy.cz

 1. Přístup a používání Portálu Slevokurzy.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Slevokurzy.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. IVITERA není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. Slevokurzy.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 3. IVITERA pronajímá Portál Slevokurzy.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Portálu Slevokurzy.cz. IVITERA neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Slevokurzy.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zájemce prostřednictvím Portálu Slevokurzy.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. IVITERA neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Slevokurzy.cz.
 4. IVITERA nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Slevokurzy.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Slevokurzy.cz. IVITERA neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Slevokurzy.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Slevokurzy.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Slevokurzy.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Slevokurzy.cz může dojít k opuštění Portálu Slevokurzy.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. IVITERA si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Slevokurzy.cz.
 7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Slevokurzy.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu Slevokurzy.cz třetím osobám.

III. Ochrana osobních údajů

 1. IVITERA zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu Slevokurzy.cz Zprostředkovanou smlouvu.
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností IVITERA, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat IVITERA o změně ve svých Osobních údajích.
 6. Zpracováním Osobních údajů může IVITERA, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Slevokurzy.cz.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti IVITERA odvolat písemným oznámením doručeným na adresu IVITERA.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že IVITERA nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat IVITERA o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu IVITERA povinen tuto informaci předat. IVITERA má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami IVITERA a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení IVITERA na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

 1. IVITERA je vlastníkem Portálu Slevokurzy.cz.
 2. Portál Slevokurzy.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. IVITERA vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Slevokurzy.cz.
 3. Obsah Portálu Slevokurzy.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil IVITERA předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči IVITERA prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti IVITERA, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. se před zahájením užívání Portálu Slevokurzy.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  4. bude používat portál Slevokurzy.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má IVITERA právo tyto účty zablokovat a smazat.
 2. Uživatel je povinen při užívání Portálu Slevokurzy.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva IVITERA i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
  1. užívat Portál Slevokurzy.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
  2. komerčně užívat kterékoli části Portálu Slevokurzy.cz způsobem způsobilým poškodit IVITERA a/nebo Zájemce,
  3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Slevokurzy.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Slevokurzy.cz,
  5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Slevokurzy.cz. Portál Slevokurzy.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo společnosti IVITERA a který je v souladu s jeho určením.
 3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  1. nebude používat Portál Slevokurzy.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu Slevokurzy.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Slevokurzy.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Slevokurzy.cz realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 29.8.2011

V Praze dne 29.8.2011

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace